ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

 

150 Επαγγελματικές μονογραφίες χωρίς ειδίκευση (ΑΡΙΑΔΝΗ)

Παρακαλώ, επιλέξτε ένα επάγγελμα από την παρακάτω λίστα:

Το πρόγραμμα ''Αριάδνη'' ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και υλοποιήθηκε πιλοτικά στο Νομό Έβρου, κατά τη διετία 1998 - 2000. Συντονιστής φορέας του προγράμματος ήταν ΙΕΚΕΠ -Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού-, και εθνικοί εταίροι ήταν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τομέας ΣΕΠ), ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε) και η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε). Οι διακρατικοί εταίροι του προγράμματος ήταν: IAL / Ιταλία (οργανισμός κατάρτισης εθνικής εμβέλειας στην περιοχή Friuli-Venezia), Noris Arbeit, NOA / Γερμανία (οργανισμός κατάρτισης και απασχόλησης στην πόλη της Νυρεμβέργης), Wakefield College / Αγγλία (οργανισμός συνεχιζόμενης κατάρτισης στην πόλη του Wakefield).
Γενικός σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος προκατάρτισης -κατάρτισης ως μοχλού για την επαγγελματική αποκατάσταση νέων που δεν τελειώνουν την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ είχε ως στόχο, μεταξύ άλλων, την κατασκευή υποστηρικτικού υλικού για επαγγέλματα που δεν απαιτούν φοίτηση σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η περιγραφή των 150 επαγγελμάτων ακολουθεί συγκεκριμένη δομή, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή του επαγγέλματος και των σχετικών δεξιοτήτων που απαιτούνται, τις τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες κατά την άσκησή του, τις εργασιακές δυνατότητες και τους φορείς εκπαίδευσης/ κατάρτισης στο κάθε αντικείμενο και τέλος, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Οι 150 αυτές μονογραφίες εκδόθηκαν από το ΙΕΚΕΠ (2000) και έχουν δοθεί σε όλα σχεδόν- τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ της χώρας στην έντυπη μορφή τους ενώ παράλληλα, βρίσκονται δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα μας.

Τι είναι οι μονογραφίες:

Οι επαγγελματικές μονογραφίες είναι ένα μέσο πληροφόρησης για επαγγελματικές ειδικότητες. Το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει πληροφορίες για τη φύση του επαγγέλματος, τις συνθήκες εργασίας, τα προσόντα που απαιτούνται, την εκπαίδευση που χρειάζεται, τους τομείς απασχόλησης καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Η μορφή τους είναι σύντομη και περιεκτική και σε γλώσσα απλή και κατανοητή.

Σε ποιους απευθύνονται οι 150 μονογραφίες του προγράμματος "ΑΡΙΑΔΝΗ" :

Σε νέους που έχουν εγκαταλείψει την υποχρεωτική εκπαίδευση και σε νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης, οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η δομή της περιγραφής κάθε μονογραφίας ακολουθεί τις παρακάτω ενότητες:

  • Τίτλος επαγγελματία

  • Τι κάνει (ο επαγγελματίας)

  • Για να γίνεις, χρειάζεται: (Προϋποθέσεις και λόγοι να επιλέξει κάποιος το συγκεκριμένο επάγγελμα)

  • Πρέπει ακόμη να γνωρίζεις (Παρουσιάζονται οι συνηθισμένες συνθήκες απασχόλησης)

  • Πού μπορείς να εργαστείς (παρουσιάζονται πιθανοί χώροι απασχόλησης)

  • Πού μπορείς να εκπαιδευτείς (Φορείς που προσφέρουν εκπαίδευση και κατάρτιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα - Διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας)

  • Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών (σε σωματεία, ομοσπονδίες, συλλόγους κτλ)