ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΣ

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν πέντε μονοτμηματικές ακαδημαϊκές σχολές μηχανικών με πρωτοποριακές ειδικότητες. Όλες οι σχολές έχουν οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές.

Κατά σειρά έναρξης λειτουργίας τους έχουν ως εξής:

 

ΣχολΗ ΜηχανικΩν ΠαραγωγΗς και ΔιοΙκησης

ΤομΕας ΕπιστημΩν

 

Τομεας ΣυστημΑτων ΠαραγωγΗς

 

ΤομΕας ΕπιστΗμης ΑποφΑσεων

 

ΤομΕας ΟργΑνωσης και ΔιοΙκησης

 
   

ΣχολΗ ΜηχανικΩν ΟρυκτΩν ΠΟρων

ΤοΜΕας ΑνΙχνευσης & ΕντοπισΜοΥ ΟρυκτΩν ΠΟρων

ΤοΜΕας ΜεταλλευτικΗς ΤεχνολογΙας

ΤοΜΕας ΕκΜετΑλλευσης ΟρυκτΩν

 

ΣχολH ΗλεκτρονικΩν ΜηχανικΩν & ΜηχανικΩν ΥπολογιστΩν

ΤοΜΕας ΗλεκτρονικΗς και ΑρχιτεκτονικΗς ΥπολογιστΩν

ΤοΜΕας ΠληροφορικΗς

ΤοΜΕας ΣυστηΜΑτων

ΤοΜΕας ΤηλεπικοινωνιΩν

   

ΣχολΗ ΜηχανικΩν ΠεριβΑλλοντος

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ι):

ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΙ):

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΙΙΙ):

 

 

ΣχολΗ ΑρχιτεκτΟνων ΜηχανικΩν